අති උතුම් රේමන් වික්‍රමසිංහ රදගුරු හිමිපාණන් ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත යොමු කරන පණිවිඩය

ශ්‍රී ලංකා කතෝලික රදගුරු සමුළුවේ සංක්‍රමිකයන් පිලිබඳ ජාතික කොමිසමේ සභාපති අති උතුම් රේමන් වික්‍රමසිංහ රදගුරු හිමිපාණන් ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත යොමු කරන පණිවිඩය