අති උතුම් ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් හිමිපාණන් විසින් ස්වර්ගස්ථ අති උතුම් නික්ලස් මාකස් මිහිපාණන් පිළිබඳ පැවසූ දේ

අති උතුම් ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් හිමිපාණන්

අති උතුම් ඔස්වල්ඩ් ගෝමිස් හිමිපාණන් විසින් ස්වර්ගස්ථ අති උතුම් නික්ලස් මාකස් මිහිපාණන් පිළිබඳ කියූ දේ…WEB: https://bit.ly/34wgnv6#RVASinhala | #BishopGomis#RadioVeritasAsia

Posted by Radio Veritas Asia – Sinhala on Monday, 13 April 2020

Courtesy by  http://sinhala.rvasia.org/