චතාරික ගීතිකා එකතුව


1.කල්වාරියේ කුරුසියෙන්
2.මා ජේසූ
3.කල්වාරියේ ලෝ පවු නිසා
4.යහනක විලසේ
5.සෙනෙහස ගලා ගියා
6.බලව් බලව් කුරුසේ
7.ඒ ලේ ගැලුවේ
8.දුක් කරදර කුරුසිය
9.කුරුසියෙදි දිවි පිදුවා
10.කුරුසේ නැග අත් විහිදා

Pope sends video message ahead of Holy Week


Pope Francis sends this video message to Christians around the world as we prepare to celebrate Holy Week in an unusual manner due to the Covid-19 coronavirus pandemic. He prays especially for those suffering and for all the families whose lives have been upset in this difficult time.