චතාරික ගීතිකා එකතුව


1.කල්වාරියේ කුරුසියෙන්
2.මා ජේසූ
3.කල්වාරියේ ලෝ පවු නිසා
4.යහනක විලසේ
5.සෙනෙහස ගලා ගියා
6.බලව් බලව් කුරුසේ
7.ඒ ලේ ගැලුවේ
8.දුක් කරදර කුරුසිය
9.කුරුසියෙදි දිවි පිදුවා
10.කුරුසේ නැග අත් විහිදා