ඊශ්‍රායලයේ වෙසෙන සංක්‍රමණික ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත කෙරෙන විශේෂ පණිවිඩය.