ගාල්ල පදවියේ ගරු ලසන්ත ෆොන්සේකා පියතුමන් පිලිපීනයේ මකාති නගරය ආශීර්වාද කරයි

Our Priest, Rev. Fr. Lasantha Fonseka, Presently serving in Makati, MM, Philippines is blessing the city.