ගාල්ල රදගුරු පදවියේ දේව ජනතාව වෙත යොමු කෙරෙන රදගුරු හිමිපාණන් ගේ විශේෂ පණිවිඩය

 

ගාල්ල රදගුරු අති උතුම් රේමන් වීක්‍රමසිංහ හිමිපාණන් විසින් ස්වකිය ගාල්ල රදගුරු පදවියේ දේව ජනතාව වෙත යොමු කෙරෙන විශේෂ පණිවිඩය