පාස්කු ඉරු දින ඛේදවාචකය වෙනුවෙන් දකුණු පළාත් කතෝලික ජනතාව වෙත කෙරෙන රදගුරු හිමිපාණන් ගේ ආයාචනය