මරි මවුන් ඉදිරියේ කෙරෙන විශේෂ භාරය හා අපිත් අපේ නිවසේ සිට එක් වෙමු