මාතර අප ස්වාමිදුවගේ වාර්ෂික මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව | Festive High Mass


මාතර අප ස්වාමිදුවගේ වාර්ෂික මංගල්‍ය දිව්‍ය පූජාව සජීවී පටිගත කරන ලද
Festive High Mass Recorded Live from The National Shrine of Our Lady of Matara
in collaboration with |