කොරෝනා නවතම තත්වය පිලිබදව ගාලු පදවි රදගුරු අති උතුම් රේමන් වික්‍රමසිංහ හිමිපාණන්ගේ විශේෂ පණිවිඩය