පාස්කු ඉරුදින සිදුවූ ප්‍රහාරයට දින 1000 පිරීම නිමිත්තෙන් දෙව් මවුන් පාමුල යුක්තිය ඉල්ලා කෙරෙන ආයාචනය