ගාල්ල රදගුරු පදවියේ දේව ජනතාව වෙත යොමු කෙරෙන රදගුරු හිමිපාණන් ගේ විශේෂ පණිවිඩය

ගාල්ල රදගුරු අති උතුම් රේමන් වීක්‍රමසිංහ හිමිපාණන් විසින් ස්වකිය ගාල්ල රදගුරු පදවියේ දේව ජනතාව වෙත යොමු කෙරෙන
විශේෂ පණිවිඩය

Invocation by the Priests of the Diocese of Galle for the Healing of the world from the present pandemic – 02

වත්මන් ගෝලීය උවදුරින් ලෝකය සුවපත් කිරීම සදහා ගාල්ල රදගුරු පදවියේ පූජප්‍රසදීන්වහන්සේලා විසින් සිදු කරන ලද සත්ප්‍රසාදීය ආශීර්වාදය – 02


Weligama Church

(more…)

Invocation by the Priests of the Diocese of Galle for the Healing of the world from the present pandemic – 01


වත්මන් ගෝලීය උවදුරින් ලෝකය සුවපත් කිරීම සදහා ගාල්ල රදගුරු පදවියේ පූජප්‍රසදීන්වහන්සේලා විසින් සිදු කරන ලද සත්ප්‍රසාදීය ආශීර්වාදය – 01